Den matek, Otvírání studánek, Procházka naší obcí – MŠ – květen 21

Již nyní jsme se mohli sejít v plném počtu a společně prožít krásný měsíc. Vytvářeli jsme pro maminky překvapení a přáníčka. Naučili jsme se nové písně a říkanky, zahráli si hry a aktivity k daným tématům. Také jsme se věnovali naší školkové zahradě – úpravě různým povrchům na hmatovém chodníku, pletí a zalévání záhonků, sběru větviček. Vydali jsme se ke studánce, kde jsme si zazpívali a zatancovali. K procvičování orientace v prostoru a čase jsme využili prostředí naší obce, kterou jsme procházeli a navštívili památky a nejstarší budovy, určovali významná místa. Vytvořili jsme si krásný papírový 3D model naší obce.…

Číst více…

Doprava, Den Země, Čarodějnický rej – MŠ – duben 21

Začátek měsíce probíhal formou online setkání. Během měsíce dubna mohly dle nařízení vlády navštěvovat naší školku děti v posledním roce školní docházky. Předškolní výchova probíhala v plném rozsahu pomocí her a prožitků. Upevňovali jsme si pojmy, rozšiřovali slovní zásobu, rozvíjeli sociální dovednosti a schopnosti. Vyráběli jsme z recyklovaného i netradičního materiálu. Společně jsme věnovali recyklaci a odpadům, také dopravě a pálení čarodějnic. Třídili, přiřazovali, spojovali a hráli jsme si na dopravní prostředky – co pluje, létá, jezdí. Vytvořili jsme si krásnou čarodějnici a zatancovali čarodějnický tanec, uvařili elixíry, plnili záhadné úkoly a hlavolamy či rébusy, hledali poklad.  Krásnou tečkou bylo…

Číst více…

Vstávej semínko, Velikonoce v MŠ – březen 21

Tento měsíc nám utekl jako voda. Plni sil jsme všichni překonali náročné období ohledně  uzavření školního zařízení vládou a vyzkoušeli jsme si setkání přes technologie z domova, tzv. distanční výuku a online setkání dětí a pedagogů přes Google meet i elektronickou poštu. Setkání se zdařila a moc nás těšilo, že se touto formou můžeme vidět a popovídat si. Věnovali jsme se činnostem k Jaru a jeho znakům, Velikonocům a mláďátkům. Přes tyto netradiční setkání jsme si společně protáhli tělíčka, vytvořili díla, rozvíjeli předmatematické a jazykové dovednosti i grafomotoriku. Také děti ukázaly, co vytváří doma, jak si užívají společné chvíle s…

Číst více…

Zápis do mateřské školy a do lesní mateřské školy pro školní rok 2021 / 2022

Zápis pro školní rok 2021/2022 bude probíhat v termínu od 2. května do 16. května 2021 distančním způsobem. Žádost o přijetí může být doručena: do datové schránky školy (https://chcidatovku.cz) e-mailem s elektronickým podpisem poštou osobně Podmínkou přijetí je doložení potvrzení o povinném očkování nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkovat z důvodu kontraindikace.Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinnou předškolní docházku. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let. Lze zvolit také individuální formu plnění. Kritéria pro přijímání dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2021/22 trvalé…

Číst více…

Předjaří a jaro

Během měsíce března nás ovlivnila Covidová pandemie, během  které je naše zařízení zavřené, a i tak se snažíme pomocí příspěvků a distanční výuky být dětem nablízku. Podpořit je a vzdělávat, motivovat. Natáčíme videa pro jazykové chvilky a předmatematické dovednosti, zasíláme soubory na procvičování a odkazy na zajímavé činnosti, pohádky apod.  V průběhu tohoto měsíce se budeme věnovat předjaří a jaru, končící zimě a sázení semínek, mláďátkům a Velikonocům. Povíme si o charakteristice daného období, zvycích. Jaká mláďátka se rodí, jaké je počasí a příroda kolem nás. Vytvoříme výtvarná díla, naučíme se nové říkanky a písně. Budeme se věnovat rozvoji dětí…

Číst více…

Masopust a karneval v MŠ

Vážení rodiče a děti, v průběhu týdne od 15.2., proběhne v MŠ Masopust a karneval. Bude možné si přinést či vytvořit svůj kostým. Proběhne krátká dramatizace se zpěvem a recitací, budeme se věnovat tradicím a zvykům, společné pečení, tvoření k danému tématu, krátký průvod po obci v maskách. Proběhne ocenění a vyhodnocení masek. 😊  

Číst více…

Recitační soutěž v MŠ

Vážení rodiče a děti,  v první polovině měsíce února se budeme věnovat Recitační soutěži – RECITUJEME, která bude probíhat v MŠ od 8.2.2021. Zároveň proběhne hodnocení přednesu (postoj, hlasitost, výslovnost apod.) Děti budou následně oceněni Diplomem za účast na Recitační soutěži. Můžeme Vám též doporučit básně od pana Žáčka, Hrubína, Lady, Hrabala apod. Recitace dětí bude probíhat formou natáčení na krátká videa, jak v prostorách MŠ, školní zahrady, tak i z domácího a rodinného prostředí. I vy se bude moci zapojit do hodnocení, dát komentář apod. Velice se těšíme na spolupráci a krásné přednesy dětí. :) Hodně štěstí všem kolektiv…

Číst více…

Zjevení Páně – Tři králové

Dne 6.1.2021 nás čeká prožití svátku Tří králů, neboli Zjevení Páně. Mudrci Kašpar, Melichar a Baltazar spatřili na obloze krásnou zářivou hvězdu (kometu) a  přišli se poklonit narozenému Ježíškovi v Betlémě. Tento den si děti vyrobí koruny, zahrají krátkou dramatizaci a zazpívají koledy, vyslechnou poselství a připomenou si symboliku tohoto svátku.

Číst více…