Mateřská škola

Obecná charakteristika mateřské školy

 Naše mateřská škola je součástí školského zařízení Základní
a mateřská škola Okna, která se nachází v nádherném Máchově kraji nedaleko turistického letoviska Doksy.

Mateřská škola Okna – tzv. „Okénko“ se nachází v patrové vilce téměř v centru obce Okna, kde dříve bývala četnická stanice. Proměnu na mateřskou školu budova zaznamenala v padesátých letech dvacátého století.

Provozní doba mateřské školy je od 6:30 do 16:00 hodin.

Velká část vzdělávání probíhá v zázemí mateřské školy, kde mají děti dostatek prostoru ke spontánním hrám a řízeným činnostem. Dále se také vzdělávání dětí, různé programy, projekty, hry, spontánní činností dětí uskutečňuje na zahradě mateřské školy, v přilehlém okolí, v lese nebo v pobytové místnosti.

Interiéry mateřské školy jsou vyzdobeny žánrovými malbami z dětského světa. Výzdoba oken a dalších prostor se mění s probíraným tématem a ročním obdobím. Na výzdobě se podílejí také dětské výtvory.

V přízemí najdeme šatnu, jídelnu, kuchyni, sociální zařízení a sklad potravin.

V prvním patře vstoupíme do vstupní haly, která slouží jako kancelář pro pedagožky.  Prostory jsou členěné na hernu, pracovnu a odpočívárnu, ve kterých se nacházejí tzv. Centra aktivit. Větší místnost je využívána jako odpočívárna. Zde mají děti dostatečný prostor pro volné a řízené činnosti, pro pohybové, hudební, vzdělávací, relaxační činnosti a další akce, např. besídky, dílničky a rodičovské schůzky.

Ve dvou menších, na sebe navazujících místnostech je vytvořena herna, která velmi bohatě vybavena hračkami různého druhu. Dále pracovna, která se využívá na výtvarné a pracovní činnosti, stolní hry a předškolní přípravu.

Pro venkovní prožitkové vzdělávání, aktivity, hry i relaxaci dětí nám skvěle slouží rozlehlá zahrada s ovocnými stromy za budovou mateřské školy. V areálu se nacházejí herní prvky, pískoviště, dřevěná loď, lokomotiva, uměle vytvořený kopec, venkovní kuchyňka a tabule. Využíváme hmatový chodník, pozorujeme hmyzí a motýlí domečky, staráme se a pečujeme o bylinné, květinové a vyvýšené záhony.  Zahradu využíváme nejen na jízdu na koloběžkách, kolech
a motorkách, ale také na průzkumy, objevování, experimentování a pozorování zákonitostí přírody, pro setkávání s hospodářskými zvířaty. V neposlední řadě slouží pro setkávání s rodiči a na různé akce základní a mateřské školy.

 

Charakteristika třídy

Do naší mateřské školy chodí děti z části obce Okna, ale i z dalších obcí i měst našeho okolí. Vzdělávání je otevřené všem dětem, které tak mohou získat mnoho poznatků nejen o okolí obce, ale i o světě.

Jedná se o jednotřídní mateřskou školu a heterogenní skupinu pro 28 dětí.  Dochází k nám děti mladší 3 let, děti s odloženou školní docházkou a integrované děti. Zapsány jsou i děti, které mají domácí vzdělávání, tzv. individuální vzdělávací plán.

Většinu činnosti ve třídě zaměřujme a stavíme na skupině dětí, které k nám docházely během loňského roku, kdy postupně starší děti vedou svým příkladem mladší děti k samostatnosti, ohleduplnosti, pomáhají při úklidu apod. Tyto děti bývají oporou nejmladším kamarádům. Nově příchozí děti postupně a citlivě začleňujeme do kolektivu, které se následně seznamují se základními pravidly soužití ve skupině a s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví.

Podporujeme u dětí volnou hru s hračkou, která jako hmotný předmět odráží svět, motivuje činnosti dítěte, podněcuje tělesný rozvoj a připravuje dítě na společný život s ostatními. Přistupujeme ke každému dítěti s porozuměním, respektujeme jeho individualitu a potřeby, také bereme ohled na jejich zájem.

Při tvorbě vzdělávacího programu vycházíme z věkového složení dětí. Dále vycházíme
z přesvědčení, že přirozeností dítěte je zvídavost, proto většinu poznatků a dovedností děti získají přirozenou cestou. Také z konkrétních podmínek mateřské školy, aby nabídka vzdělávacího programu odpovídala základním požadavkům na výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Mezi hlavní priority a témata naší mateřské školy v obsahu vzdělávání patří vnímat přírodu jako učitelku, která nikdy nezklame a často překvapí během celého ročního období. Chceme, aby se naše děti cítily ve venkovním prostředí stejně dobře jako doma a trávily v něm co nejvíce času. Čtyři pravidelně se opakující roční období považujeme za jedinečného průvodce po této naučné
a zážitkové stezce, proto vytváříme podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí tak, aby se
u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Naší prioritou je, aby děti byly v naší mateřské škole šťastné.

Cílem naší snahy je školka rodinného typu. Přejeme si mateřskou školu: inspirativní, laskavou, zážitkovou, přátelskou, tvůrčí a bezpečnou.

 

Personální obsazení ve školním roce 2023 / 2024

vedoucí učitelka: Mgr. Bc. Helena Vysušilová

učitelka: Bc. Miroslava Boštíková