Spolek rodičů a přátel školy

Přihláška do Spolku rodičů a přátel školy

Kontakt: spolek@skolaokna.cz

 

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, MŠ a LMŠ OKNA

Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ, MŠ a LMŠ Okna.
2. Sídlo: obec Okna.
3. Identifikační číslo: 09746412
4. Spolek rodičů a přátel ZŠ, MŠ a LMŠ Okna (dále jen „Spolek“) je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., tj. je samosprávným a dobrovolným svazkem členů a je právnickou osobou mající právní osobnost od svého vzniku do svého zániku. Při právním jednání je Spolek zastoupen svým statutárním orgánem.
5. Spolek je dobrovolný, apolitický, neziskový a samosprávný svazek rodičů a dalších zákonných zástupců dětí, jakož i všech ostatních fyzických osob, které se zajímají o výchovu a vzdělávání dětí.
6. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami, jejichž úplné znění je uloženo v sídle Spolku.

Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

1. Účelem a cílem Spolku je především:

a) zastupovat zájmy žáků Základní školy Okna (dále jen „ZŠ“) nebo Mateřské školy Okna (dále jen „MŠ“) nebo Lesní mateřské školy (dále jen LMŠ), ZŠ, MŠ a LMŠ (dále též společně jen „školy“ nebo „škola“), zastupovat zájmy rodičů těchto žáků, to vše ve spolupráci se školami;
b) zprostředkovávat užší kontakt a podrobnější informovanost mezi rodiči, vedením školy a zřizovatelem prostřednictvím připomínek, podnětů, informací o záměrech a akcích školy atd.;
c) spolupracovat s vedením školy, Školskou radou, Obecním úřadem a napomáhat při plnění výchovně vzdělávacího programu školy;
d) podporovat rozvoj dalšího vzdělávání a zájmové činnosti dětí i dospělých při ZŠ a MŠ;
e) pořádat akce, besedy, semináře apod. přispívající ke zlepšení vztahů mezi školou, rodiči, žáky a veřejností;
f) přispívat škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky;
g) podporovat vybrané projekty školy pro zkvalitnění prostředí ve škole a spolupráci s obcí;
h) spolupracovat s ostatními spolky, neziskovými organizacemi, nadacemi a účastnit se grantových řízení s vlastními či společnými projekty.
i) ochrana životního prostředí včetně ochrany zdraví a kvality života, ochrana přírody a krajiny v Libereckém kraji.

2. Hlavní činností Spolku je rozvoj všestranné spolupráce a partnerské komunikace mezi rodiči a představiteli Základní, mateřské a lesní mateřské školy v Oknech (dále jen škola), zřizovatelem školy a obcí.
3. Spolek může přijímat dary a společně s vedením školy rozhodovat o jejich využití ve prospěch žáků ZŠ a/nebo MŠ a /nebo LMŠ.

Čl.III Členství

1. Členem Spolku mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli Spolku. Kdo se uchází o členství ve Spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem Spolku.
2. O přijetí za člena Spolku rozhoduje výbor Spolku.
3. Členství vzniká přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky.
4. Členství zaniká:

a) vystoupením člena na základě písemného oznámení předsedovi o vystoupení ze Spolku; členství v takovém případě zaniká dnem doručení písemného oznámení o vystoupení, příp. pozdějším dnem uvedeným v takovém oznámení,
b) úmrtím člena,
c) vyloučením člena v případě, že závažným způsobem porušil své povinnosti vyplývající z členství, příp. porušil-li tyto stanovy; rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na elektronickou adresu, kterou Spolku poskytl a která je uvedena v seznamu členů,
e) zánikem Spolku.

5. Čestné členství: Čestným členem se stává fyzická osoba, která může svým profesním zaměřením pomoci Spolku naplňovat jeho cíle, nebo občan, který se zasloužil o rozvoj MŠ, LMŠ a/nebo ZŠ. Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako ostatní členové Spolku. Čestným členem se automaticky stávají všichni zakládající členové Spolku.

Čl.IV. Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:

a) aktivně se podílet na činnosti Spolku a na plnění jeho cílů,
b) účastnit se členské schůze a hlasovat na ní,
c) volit do orgánů Spolku,
d) být volen do orgánů Spolku,
e) obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
f) seznámit se s obsahem zápisu ze zasedání členské schůze a ze zasedání výboru.

2. Člen má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů Spolku
b) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku,
c) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
d) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

Čl.V. Seznam členů

1. Spolek vede seznam svých členů (dále jen „seznam“). Do seznamu se u každého člena zapisují zejména:

a) jméno a příjmení, příp. též adresa jeho bydliště,
b) den vzniku a den zániku členství,
c) další kontaktní údaje, tj. emailová adresa, telefon apod.,

2. Za vedení seznamu je odpovědný předseda Spolku. Seznam je veden pouze v elektronické podobě. Pověřená osoba je povinna zapsat člena Spolku do seznamu ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku jeho členství. V případě zániku členství je pak pověřená osoba povinna zaznamenat tuto skutečnost v seznamu ve lhůtě do 30 dnů ode dne zániku jeho členství.
3. Seznam je přístupný pouze výboru. Ostatním členům Spolku seznam přístupný není. Každý člen Spolku je však oprávněn požádat výbor o vydání potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.
4. Seznam je neveřejný.

Čl.VI. Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
a) členská schůze,
b) statutární orgán – výbor.

Čl.VII. Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.
2. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí Spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze.
3. Členskou schůzi svolává výbor Spolku nejméně jedenkrát do roka.
4. Zasedání členské schůze musí být svoláno písemnou pozvánkou, zaslanou všem členům Spolku na jejich e-mailovou adresu uvedenou v seznamu, a to ve lhůtě nejméně 14 dní přede dnem jeho konání. Pozvánka musí obsahovat alespoň místo, čas a pořad zasedání. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.
5. Výbor Spolku vždy svolá zasedání členské schůze též z podnětu alespoň třetiny členů Spolku.
6. Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno.
7. Členskou schůzi zahajuje a předsedá jí předseda výboru, příp. jiný jím pověřený člen Spolku.
8. Členská schůze zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov,
b) určuje hlavní zaměření činnosti Spolku a jeho cíle,
c) schvaluje hospodaření Spolku (tj. rozpočet a roční uzávěrku),
d) volí členy výboru,
e) rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
g) jmenuje likvidátora,
h) stanovuje výši členského příspěvku,
i) přijímá další rozhodnutí, která si vyhradí, případně další rozhodnutí stanovená zákonem a těmito stanovami.

9. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomno nejméně 2/3 členů Spolku. Každý člen má jeden hlas. Rozhodnutí o změně stanov a rozhodnutí o zrušení nebo přeměně Spolku vyžaduje souhlas nejméně dvou třetin členů přítomných v době usnášení; v ostatních případech členská schůze usnesení přijímá nadpoloviční většinou členů přítomných v době usnášení.
10. Člen se účastní zasedání členské schůze osobně nebo na základě plné moci. Plná moc musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda se vztahuje na zastoupení na jedné či na vícero členských schůzích včetně konkrétního data konání, příp. konkrétního období konání zasedání členských schůzí. Podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen.
11. Výbor Spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do 30 dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze.

Čl.VIII. Výbor

1. Výbor je statutárním a výkonným orgánem Spolku.
2. Výbor za svou činnost odpovídá členské schůzi.
3. Výbor je kolektivním orgánem a má 3 členy.
4. Výbor zvolí se svých členů předsedu, který je volen na 5 let.
Výbor rozhoduje o záležitostech Spolku ve sboru. Je schopen se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti většiny svých členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy výboru.
5. Připouští se rozhodování výboru i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.
6. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí. Funkční období člena výboru je 5 let. Člen výboru může být do své funkce zvolen opětovně. Člen výboru musí být členem Spolku.
7. Člen výboru je povinen vykonávat svoji funkci osobně, s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen výboru však může zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena výboru, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Pro zmocnění platí obdobně ustanovení Čl. VII., odst. 10. těchto stanov.
8. Zasedání výboru svolává a řídí jeho předseda, příp. v nepřítomnosti jiný jím pověřený člen výboru, a to dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Zasedání výboru je neveřejné.
9. Výbor rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami nebo zákonem svěřeny do působnosti členské schůze nebo jiného orgánu Spolku. Výbor zejména:

a) volí ze svého středu předsedu,
b) předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření,
c) řídí činnost a hospodaření spolku,
d) svolává členskou schůzi,
e) přijímá vnitřní předpisy týkající se hospodaření,
f) rozhoduje o přijetí či nepřijetí za člena Spolku, o vyloučení člena Spolku a o čestném členství ve Spolku, včetně zproštění povinnosti platit členské příspěvky, přijímá oznámení člena o vystoupení ze Spolku,
g) řídí činnost Spolku v období mezi zasedáními členské schůze.

10. Spolek zastupuje předseda. Předseda výboru může pověřit další členy Spolku ke konkrétnímu jednání či k výkonu konkrétní činnosti v rámci organizace Spolku, vše v souladu se stanovami a cíli Spolku. Jde – li o zastupování Spolku při právním jednání, které je uzavíráno v písemné formě, musí být toto pověření vždy písemné.

Čl. X. Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku Spolku jsou zejména:

a) dary,
b) členské příspěvky,
c) výnosy z majetku, příjmy z činností při naplňování cílů Spolku.

3. Se svým majetkem hospodaří Spolek samostatně podle zákonných předpisů a v souladu s členskou schůzí schváleným rozpočtem.
4. Spolek nehospodaří za účelem zisku. Spolek však může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Spolku.
5. Za hospodaření Spolku v souladu se schváleným rozpočtem odpovídá výbor, který předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.
6. Výbor určuje podmínky odměňování a poskytování náhrad a výdajů těm, kteří vykonávají práci pro Spolek.

Čl.XI. Zánik spolku

1. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.
2. Zániku Spolku vždy předchází:

a) rozhodnutí členské schůze o zrušení Spolku s likvidací,
b) rozhodnutí členské schůze o přeměně Spolku, nebo
c) rozhodnutí soudu o zrušení Spolku s likvidací v zákonem stanovených případech.

3. V případě zániku Spolku s likvidací bude veškerý likvidační zůstatek převeden na účet ZŠ a/nebo MŠ či LMŠ Okna s podmínkou, že jej použijí v souladu s myšlenkami a cíli Spolku.

Čl. XII. Závěrečné ustanovení

Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí, tj. dnem 25. 11. 2020.
Členové spolku zplnomocňují k podání návrhu na zápis spolku do veřejného rejstříku Věru Horčík, Okna 64, 47162.

Věra Horčík ___________________________

Pavlína Lomičová ____________________________

Tereza Laštovka ____________________________