Školní jídelna

Přihlášení ke stravování
Strávník se přihlašuje ke stravování na základě vyplněné přihlášky, kterou si vyzvedne u vedoucí školní jídelny. Ke stravování se přihlašují žáci ze základní školy v Oknech, děti z mateřské školy v Oknech, zaměstnanci ZŠ a MŠ, Okna a obyvatelé obce Okna, kteří jsou evidováni jako cizí strávníci.
Cena stravného
Děti do 6 let věku: 5, – Kč dopolední svačina
16, – Kč oběd
5, – Kč odpolední svačina
celkem celodenní stravné:26, – Kč
Děti nad 6 let věku: 6, – Kč dopolední svačina
19, – Kč oběd
6, – Kč odpolední svačina
celkem celodenní stravné:31, – Kč
ZŠ – Oběd
Žáci   7 – 10 let 19, – Kč
Žáci 11 – 14 let 22, – Kč
Zaměstnanci 25, – Kč
Cizí strávníci 50, – Kč
Odhlášení ze stravy
Odhlášení je třeba, aby proběhlo nejpozději do 7, 00 hodin daného dne osobně u vedoucí školní jídelny nebo kuchařky.
V případě telefonického odhlášení na telefonním čísle 487 876 232.
V případě pozdní omluvy je oběd počítán.
První den nepřítomnosti dítěte si rodiče mohou vyzvednout oběd v době od  11,00 hodin do 13, 00 hodin ve školní kuchyni do vlastních nádob.
Pokud nebude strávník omluven a vedoucí školní jídelny zaznamená, že přesto nedochází ke stravě ten den a další dva následující dny / tedy celkem tři dny /, teprve poté bude do konce týdne automaticky odhlášen. Od začátku nového týdne s ním však bude opět počítáno, viz výše.
Odhlášení z odpolední svačiny nahlásí rodiče do 7,00 hodin kuchařce nebo vedoucí školní jídelny.
Každou změnu ve stravování dítěte nahlásí rodiče vedoucí školní jídelny nebo kuchařce. Lze podat i písemný požadavek.
Placení stravného
Platby lze provádět v hotovosti vedoucí ŠJ a to vždy od 10. do 20. dne v měsíci.
Výši stravného rodiče zjistí na informačních tabulích v MŠ a ZŠ, děti ve škole si poznamenávají samostatně do zápisníků.
Doba výdeje jídla
Svačina dopolední – v  8,30 hod
Svačina odpolední – v 14,30 hod
Oběd v době od 11,30 do 12,00 hod
Oběd – v době od 12, 45 do 13, 30 hod
Cizí strávníci si své obědy v jídlonosičích vyzvedávají v době od 11, 00 do 11, 25 hodin.
Pitný režim
Děti se mohou během dne kdykoliv napít ovocného, bylinného nebo černého čaje, džusu, šťávy nebo mléka dle nabídky školní jídelny.
Informace
Rodiče se mohou kdykoliv seznámit s průběhem stravování dětí při osobní návštěvě MŠ.
Personální obsazení ŠJ
Vedoucí školní jídelny – Bc. Iveta Formánková
Kuchařky – Věra Ouředníková, Margita Dlouhá
Stanovení dozoru ve školní jídelně
V průběhu podávání jídel dohlíží nad dětmi pedagogický dozor. Žáky ze základní školy pedagogický dozor přivádí do školní jídelny a taktéž odvádí.
Dohled nad dětmi z mateřské školy provádí učitelky Radka Týlová, Iveta Formánková a v případě zastupování Marie Švermová.
Dohled nad žáky ze základní školy vykonává Petra Májová a Marcela Štejfová.
Cizí strávníci prostory školní jídelny nevyužívají, jídla si odebírají do předem připravených jídlonosičů.Každý strávník musí před začátkem stravování odevzdat vyplněnou přihlášku ke školnímu stravování. Přihláška je k dispozici na webových stránkách školy (Přihláška ke stravování) nebo si ji vyzvedněte v  kanceláři hospodářky školy v budově ZŠ. Prosíme o včasné odevzdání této přihlášky na nový školní rok, nejpozději do  3. 9. 2018. 

Každý strávník musí před začátkem stravování odevzdat vyplněnou přihlášku ke školnímu stravování. Přihláška je k dispozici na webových stránkách školy nebo si ji vyzvedněte v  kanceláři hospodářky školy v budově ZŠ. Prosíme o včasné odevzdání této přihlášky na nový školní rok.

Přihlášku můžete stáhnout zde: Přihláška ke stravování

Odhlašování stravy provádějte nejdéle do 7:00 hodin daného dne na telefonním čísle 487 876 232, 728 409 749, nebo e-mailu: ivana.horcikova@seznam.cz.

POZOR: DÍTĚ ODHLÁŠENÉ Z VYUČOVÁNÍ NENÍ AUTOMATICKY ODHLÁŠENO Z OBĚDA!

Podle vyhlášky 107/2005 § 4 odst. 9 se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole. Žák má tedy v první den nemoci nárok na dotovaný oběd a hradí pouze náklady na potraviny (rodiče si mohou oběd odebrat do jídlonosičů). Další dny nepřítomnosti ve škole (např. druhý a další dny nemoci) je strávník povinen si stravu odhlásit. V případě neodhlášení uvedené stravy je strávník povinen uhradit skutečné náklady na přípravu jídla, tj. potraviny + provozní náklady, a to i přes to, že stravu neodebere.

PLACENÍ STRAVNÉHO, PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLNÍ DRUŽINY

Platby za stravování, předškolní vzdělávání (školkovné) a školní družinu se platí nejpozději k 25. dni v měsíci na měsíc následující.
Platba za září 2023, musí být uhrazena již k 25. 8. 2023, pokud nebude uhrazena v srpnu, potom v září zaplatí strávník dvě platby najednou (září a říjen).
Poslední platba ve školním roce 2023/2024 bude z vaší strany provedena v květnu 2024.

Způsob platby
1/ platba na účet: číslo účtu ZŠ a MŠ Okna: 162511882/0600
2/ v hotovosti v kanceláři hospodářky a vedoucí ŠJ – každý pracovní den
v době od 7,00 do 8,30 hodin, nebo v jiném čase, po telefonické domluvě (telefon 728 409 749)
Při platbách upřednostňujeme platby na účet, před platbami v hotovosti.

U plateb na účet bude provedeno vyúčtování a vrácení přeplatků za stravné v měsíci červenci 2024.

POZOR ZMĚNA-Navýšení ceny stravného  NOVĚ od 1.4.2023 

Vzhledem k aktuálním cenám potravin jsme nakonec  donuceni přistoupit ke zvýšení ceny stravného= níže a v příloze jsou již uvedeny ceny, které platí  od 1.4.2023

Mateřská škola celodenní stravné (přesnídávka, oběd, svačina)

  • Děti do 6 let věku: 60,-Kč
  • Děti, které dovrší 7 let věku: 70,-Kč

Základní škola 1. stupeň – oběd

  • Žáci 7-10 let: 37,-Kč
  • Žáci 11-14 let: 42,-Kč
  • Žáci nad 15 let: 50.- Kč 

Zaměstnanci: 50,-Kč

Cizí strávníci: 90,-Kč (podle naplněnosti kapacity vaříme i pro strávníky z řad občanů obce)

Základní škola 2. stupeň – oběd
Výdejna – dovoz obědů ze ZŠ Dubá

  • Žáci 11 – 14 let: 30,- Kč
  • Žáci 15 a více let: 32,- Kč

 

kalkulace stravného

Rozpis cen stravného – paušální platba na účet

  Věková skupina strávníka MŠ/ ZŠ Cena za 1 den/ stravné Paušál za stravné (platba na účet)
1. 3 – 6 let 60,- 1200,-
2. 7 – 10 let 70,- 1400,-
3. 7 – 10 let 37,- 700,-
4. 11 – 14 let 42,- 800,-
5. 15 let 50,- 1000,-
6. 11 – 14 let Výdejna 2. stupeň 30,- 600,-
7. 15 a více let Výdejna 2. stupeň 32,- 650,-

Při platbě na účet můžete paušální částku za stravné spojit s platbou za předškolní vzdělávání nebo školní družinu, do poznámky uveďte, prosím, jméno žáka.

CENY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLNÍ DRUŽINU

Předškolní vzdělávání 400,-Kč
Školní družina 300,-Kč

DOZOR VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

V průběhu podávání jídel dohlíží nad dětmi pedagogové. Žáky ze základní školy přivádí do školní jídelny a odvádí ze školní jídelny vychovatelky školní družiny.

Dohled nad dětmi z mateřské školy provádí učitelky MŠ.