Školská rada

Školskou radu zřizuje Obec Okna, která zároveň stanoví počet jejich členů a vydá její volební řád. Třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, tředitu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Funkční období členů jsou tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Ředitel školy nemůže být jejím členem.

Školskou radu zřizuje Obec Okna, která zároveň stanovuje počet jejich členů a vydává její volební řád. Třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Funkční období členů trvá tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Ředitel školy nemůže být jejím členem.

Školská rada má tyto pravomoce:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu příspěvkové organizace na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli

Volební řád byl vydán Obcí Okna 22. 11. 2005.

V roce 2019 byli zvoleni noví členové školské rady.

Předseda školské rady: Mgr. Milan Bárta

Členové:

 • Mgr. Michaela Králová
 • Vladana Smrkovská
 • Vendula Kučerová
 • Karel Holan
 • Libor Henc