Hodnocení

Pravidla přezkoušení individuálního vzdělávání

Přezkoušení je přítomen zákonný zástupce, je v roli pozorovatele.

Přezkoušení probíhá v termínu, na kterém se shodnou obě strany (škola, rodina).

Přezkoušení v 1. – 4. třídě probíhá formou rozhovoru a ukázkou portfolia, v 5. – 9. třídě formou rozhovoru, testů a ukázkou portfolia.

Přezkoušení probíhá minimálně jednou za pololetí.

Třídní učitelé předají na začátku pololetí rodině konkrétní přehled výstupů ze všech předmětů. Výstupy vychází z tematických plánů.

Rodina má možnost konzultací v průběhu školního roku, je kladen důraz na komunikaci mezi školou a rodinou.