Logohrátky v MŠ

Děti se v průběhu každého týdne účastní logopedické prevence, která je provází celým vzdělávacím programem, ale i přímo v Logohrátkách. Děti si procvičují dechová, artikulační i oromotorická cvičení, zraková i sluchová cvičení (rozlišování), prostorovou orientaci, koordinaci oka a ruky i celého těla, křížové pohyby a cviky pro propojení hemisfér, jemné i hrubé motoriky. Rozvíjí své jazykové a rozumové, komunikační dovednosti, zvětšují a doplňují slovní zásobu, seznamují se s jednotlivými hlásky v podobě her, tvarů pusinek a polohy jazyka v ústech, pomocí stavebnic, skládanek a pomůcek. Seznamují se s hláskováním slov aj. Vše je propojené hravou formou a motivací. Děti jsou nadšené. Těší se na pozorování v zrcátkách a využívání různých pomůcek v následujících lekcích.