Školská rada

Školskou radu zřizuje Obec Okna, která zároveň stanoví počet jejich členů a vydá její volební řád. Třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, tředitu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Funkční období členů jsou tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Ředitel školy nemůže být jejím členem.

Školskou radu zřizuje Obec Okna, která zároveň stanoví počet jejich členů a vydá její volební řád. Třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, tředitu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Funkční období členů jsou tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Ředitel školy nemůže být jejím členem.

Školská rada má tyto pravomoce:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu příspěvkové organizace na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli

Volební řád byl vydán Obcí Okna 22. 11. 2005.

V roce 2015 byli zvoleni noví členové školské rady.

Předsedkyně školské rady: Mgr. Michaela Králová

Členové:

 • Pavla Štěrbová
 • Filip Hegenbart
 • Lenka Schererová
 • Michal Grolmus
 • Libor Henc

Zasedání 8. 9. 2008

 

 • program: nová volba školské rady – předsedkyně: Mgr. Jaroslava Havelková

zástupce MŠ: Bc. Iveta Formánková

zástupci rodičů: Marcela Štejfová, Jana Škodová

zástupci zastupitelstva obce: Mgr. Michaela Králová, Ladislav Jareš

organizace školního roku 2008- 2009, seznámení s ročním plánem,školským

vzdělávacím programem, s dalšími záměry rozvoje školy, tříděním odpadu,

projednání návrhu rozpočtu na rok 2009, novinka – školní svačiny

Zasedání 19. 6. 2009

 • program: zhodnocení školního roku 2008 – 2009, projektu Comenius, žádostí o dotace

ukončení činnosti p.Škodové ve školní radě – nový zástupce rodičů: p. Kadeřávková

Zasedání 9. 11. 2009

 • program: organizace školního roku 2009 – 2010, projednání rozpočtu na rok 2010, seznámení

s novým projektem Comenius, akcemi na školní rok 2009 – 2010, s koncepčními

záměry rozvoje školy, seznámení se získanými dotacemi